W sprawie nieprawdziwych informacji jakie ukazały się w prasie
Dodane przez MLKSLobez dnia 12. September 2011 12:53
Łobez dnia 12.09.2011


MLKS ŚWIATOWID ŁOBEZ
73-150 Łobez
Ul. Niepodległości 13
Z siedzibą w Łobzie
ul. Siewna 1Sz. P. Ryszard Sola
Burmistrz Łobza


W związku z wypowiedzią Burmistrza Ireneusza Kabata jaka ukazała się w gazecie lokalnej 'Nowy Tygodnik Łobeski' nr 36 z dnia 06 września 2011 str. 4, w artykule 'SŁOWOKOPY' relacjonującym przebieg posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 30 sierpnia 2011 roku o treści: 'Ja dziś nie wiem, na co te pieniądze poszły, czy zgodnie z ofertą. Dwukrotnie dostaliśmy odpowiedź, że 'klub nie będzie z fakturami przychodził do urzędu' To jest kuriozum. Był w urzędzie pan prezes Pietrzyk, ostentacyjnie składa pismo, i wychodzi.' Klub MLKS Światowid domaga się wyjaśnień całości wypowiedzi, sprostowania nieprawdziwych informacji oraz przeprosin za wprowadzanie w błąd Radnych, Kibiców oraz Czytelników od Pana Ireneusza Kabata.

Przeprosin domagamy się w prasie lokalnej tj.: 'Nowy Tygodnik Łobeski', 'Tygodnik Łobeski', 'Gazeta Łobeska', podczas sesji Rady Miejskiej oraz na Stadionie Miejskim w dniu rozgrywania przez pierwszą drużynę seniorską meczu mistrzowskiego.
Sprostowania domagamy się na łamach gazety lokalnej 'Nowy Tygodnik Łobeski'.
Informujemy, iż wypowiedzi, niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd, nierzetelne i niekompetentne, zgodnie z art. 212. § 1, § 2. k.k. zniesławiają wizerunek Zarządu jak i samego klubu MLKS Światowid Łobez .

Informujemy, iż zgodnie z umową SP/POŻ/6/2011 § 3 punkt 4 'Przekazanie kolejnej transzy nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego o którym mowa w § 8', które to urząd otrzymał, zatwierdził i nie wniósł żadnych przeciwwskazań co do jego treści. Informujemy także, iż Pan Ireneusz Kabat pismami SF.526.1.2011.OR z dnia 16.08.2011 oraz SF.526.2.2011.OR z dnia 24.08.2011, przed wypowiedzią podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, oraz podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych podając z zestawienia kwoty umów z trenerami, osobiście potwierdził otrzymanie sprawozdań z częściowego wykonania zadania, stanowiącego rozliczenie I i II transzy dotacji.
Informujemy, iż zgodnie z umową SP/POŻ/6/2011 § 7 punkt 2 oraz 4 MLKS Światowid ma prawo udostępnić dokumenty do wglądu w miejscu realizacji zadania publicznego. Informujemy także, iż terminy dodatkowej kontroli dokumentów MLKS Światowid zawarte w pismach SF.526.1.2011.OR z dnia 16.08.2011, SF.526.2.2011.OR z dnia 24.08.2011 są niezgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i naruszają prawo.

Informujemy, iż zgodnie z umową SP/POŻ/6/2011 o powierzenie realizacji zadania publicznego § 1 punkt 2 'Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy' administracja publiczna deklaruje sfinansowanie całości kosztów. W związku z powyższym informacja jak ukazała się w prasie w postaci wypowiedzi Pana Ireneusza Kabata, podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 30 sierpnia 2011 roku 'Gmina w przypadkach takich konkursów dofinansowuje działalność klubu, który powinien mieć też wkład własny. To wynika z ustawy. Może być tylko dofinansowanie' jest nieprawdziwa. Biorąc ww. pod uwagę domagamy się sprostowania fałszywych informacji na łamach gazety lokalnej 'Nowy Tygodnik Łobeski', na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz podczas sesji Rady Miejskiej.

W związku z powyższym pismem MLKS Światowid oczekuje na wszystkie dodatkowe kontrolne przez wszystkie znane Panu Ireneuszowi Kabatowi instytucje oraz wszelkie utrudnienia z nimi związane.
Apelujemy także do Pana Burmistrza Ryszarda Sola oraz Radnych o rozwagę w podejmowanych decyzjach dotyczących Klubu MLKS Światowid Łobez. Informujemy, iż Zarząd, Zawodnicy, Kibice mają tylko i wyłącznie na celu dobre imię Klubu MLKS Światowid Łobez. Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na społeczny charakter pracy Zarządu.
Jednocześnie chcielibyśmy podziękować Panu Burmistrzowi Łobza Ryszardowi Sola za pomoc w organizacji rozgrywek piłkarskich.Ze sportowymi pozdrowieniami
MLKS Światowid


Do wiadomości:
1. A/A
2. ZASTĘPCA BURMISTRZA Ireneusz Kabat
3. Rada Miejska w Łobzie
4. Komisja Spraw Społecznych
5. Redakcja 'Nowy Tygodnik Łobeski'
6. Redakcja 'Tygodnik Łobeski'
7. Redakcja 'Gazeta Łobeska'
8. http://swiatowid.ovh.org

Rozszerzona zawartość newsa